Maslahat otagy üçin AVOE LED displeý çözgüdi HEMMESI

AVOE LED displeý çözgüdi konferensiýa otagy üçin hemme zat

Duşuşyk otagynda görkezilýän enjamlar işgärleriň maglumat alyşmagy üçin möhüm infrastrukturalardan biridir.Ilkinji günlerde, iş çäklendirmeleri sebäpli, has köp bilelikdäki we gyzykly ýygnak meýdançalaryny döretmek üçin proýektorlar iň gowy displeý çözgüdi hasaplandy.

Şeýle-de bolsa, işewürlik modelleriniň ösmegi we halkara söwdanyň ösmegi bilen kompaniýalaryň daşary ýurtdaky kärdeşleri we müşderileri bilen gyssagly ýygnak geçirmegi hökmanydy.Endylyň ahyrynda geçiriljek konferensiýalarda maglumatlary anyk görkezmek we ýyllyk hasabat bermek üçin ýokary kesgitli displeýler zerurdyr.Diňe bu däl, COVID-19 epidemiýasynyň ýaýramagynyň tarapdary bolan el degirme tertibi pudaklary sanly üýtgeşmeleri we kämilleşdirmegi çaltlaşdyrmaga mejbur etdi.Bu dürli zerurlyklary diňe proýektorlar bilen gazanmak kyn.Displayöne displeý tehnologiýasynyň çalt ösmegi kärhanalaryň esasy zerurlyklarynyň köpüsini kanagatlandyrmak we konferensiýa otaglarynda täjirçilik LED ekran ekranlaryny ulanmagy çaltlaşdyrmak üçin dürli toplumlaýyn displeý çözgütleriniň döremegine sebäp boldy.

https://www.avoeleddisplay.com/

LED displeý ekranlary ýokary ýagtylygy, ýokary çözgüdi we energiýa netijeliligi sebäpli tagtanyň amaly bazarynda agdyklyk edýär.“LED” ekranyndan alnan LED telewizor, “LED” ekranynyň esasy artykmaçlyklaryny ýapmakdan başga-da, internet birikmesiniň we ulanyjylaryň özara täsirleşmeginiň goşmaça ähmiýetli funksiýalaryna eýedir.Proýektorlara iň oňat alternatiwa hökmünde korporatiw direktorlar tarapyndan barha artýar.

Bazar islegine düşünmek we kiçi piksel çukuryň innowasiýa displeý tehnologiýasynda öňe gidişlik bilen AVOE bu pudakda kiçi göwrümli LED displeýleri öndürýänleriň birine öwrüldi.Dar pikselli LED LED ekranyna esaslanyp, RIGARD konferensiýa otagyňyza has köp energiýa we aýratynlyklar bermek üçin giňeldilen önümi, 4K LED telewizoryny döredýär.100-den gowrak pudakda öňdebaryjy artykmaçlyk bilen ”, AVOE integrirlenen LED çözgütleri, köpçülikleýin ýygnak otaglary, okuw jaýlary we ş.m. ýaly dürli täjirçilik görkeziş ssenarilerine laýyk gelýär.

https://www.avoeleddisplay.com/

AVOE LED displeý çözgüdiniň konferensiýa otaglary üçin artykmaçlyklary

• brightagtylyk
4K LED telewizoryň ekranynda iň täze Mini LED displeý tehnologiýasy bar.“LED” paneli, adaptasiýa ýagtylygyny dolandyrmagyň täze aýratynlygy bolan öz-özüni yşyklandyrýan “Mini LED” -lerden ybarat bolup, akylly telewizora halony has gowy dolandyrmaga we has ýagtylygy üçin 14 bitli yşyklandyryş derejesine çykarmaga mümkinçilik berýär.Hatda ýagty konferensiýa otagynda-da 4K LED telewizor täsirli ýygnaklara ýangyç üçin ähli ululykdaky şekilleri we maglumatlary açyk görkezip biler.

• resolutionokary ölçeg
Brightagtylygyň ýokary şertlerinde ulanyjylaryň şekillendirişiň aýdyňlygy üçin has berk talaplary bar.4K LED telewizor, adatça kiçi göwrümli LED displeýleri ulanýar, ýagny paneldäki her bir LED pikselde müňlerçe piksel nokatlardan ybarat bolmagy üçin kiçijik bir piksel bar.Ekranyň ekrany näçe ýokary bolsa, suratyň aýdyňlygy şonça-da ýokarydyr.4K LED telewizorda şekili gaty ýakyn aralykda göreniňizde hem her bir jikme-jiklik ajaýyp.Giňişleýin tomaşa burçunyň kömegi bilen tomaşaçylaryň tutuş otagyna şol bir täsir edýär.

UHD displeýine we AI + 5G tehnologiýasyna bolan uly isleg sebäpli döredilen kiçi çukur tehnologiýasy soňky ýyllarda güýçli ösüşe eýe boldy we 8K ekrana tarap hereket etmegine garaşylýar.Geljekde şekil jikme-jikliklerini has-da optimizirlemek we ulanyjylar üçin çuňňur täsirleşmek üçin has köp goşmaça aýratynlyklar berilmegi üçin 8K LED telewizoryň 4K LED telewizorynyň ornuny tutmagyna garaşylýar.

https://www.avoeleddisplay.com/

• qualityokary hilli ses ulgamy
Aslynda, proýektoryň ses ulgamy şowhunly janköýerleri we özüne çekiji sesi sebäpli elmydama tolgundyryjy we gyzykly ýygnak geçirýär.4K LED telewizor dinamiki ses çalmak üçin goşmaça gürleýjileri talap etmeýär we oturdylan ýerüsti ses ulgamy aýdyň we güýçli ses çykarýar, hatda ekranyň beýleki tarapyndaky kärdeşleri hem bütin ýygnanyşykda çuňňur tejribe alarlar.Daş-töwerekdäki ses we giň burçly tomaşa, iň uly we köp adamly konferensiýa otaglarynda-da gatnaşyjylaryň islendik ýygnak sessiýasyna gatnaşyp biljekdigini aňladýar.

https://www.avoeleddisplay.com/

• Giňeldilen birikme
AVOE 4K LED TW wideo konferensiýa, ekrany paýlaşmak ýa-da prezentasiýa ýaly zerurlyklar üçin üznüksiz hyzmatdaşlygy ýeňilleşdirmek ukyby bilen dürli aýratynlyklary hödürleýär.Mysal üçin, şol bir çarçuwadaky birnäçe penjire goldawy bilen, dürli şahamçalaryň kärdeşleri duşuşygyň mazmunyny hakyky wagtda ara alyp maslahatlaşmak üçin ekranda görkezilip bilner.Maslahat otagynyň displeýleri üçin amatlylyk möhümdir.AVOE LED çözgüdi, dürli ulgamlara gabat gelýän we öýjükli telefonlar, planşetler we kompýuterler ýaly köp enjamda bilelikde paýlaşmak üçin bir wagtyň özünde birnäçe maglumat akymyny hem ýerleşdirip biler.

• Ansat gurnamak
AVOE 4K LED telewizoryň uly ekrany, inçe çarçuwasynda ýalpyldawuk we döwrebap görünýär we köp sanly gurnama opsiýalary we bezegleri bilen utgaşýar.Stereriň üstünde durmak, LED displeýiň ekranyny owadan we howaly edýär, diwara gurnamak bolsa konferensiýa zalyna çeper gözellik goşup, heýkel ýaly görünýär.

https://www.avoeleddisplay.com/

• Easyeňil tehniki hyzmat
Pes çykdajy kärhanalar üçin toplumlaýyn LED çözgütleri talap etmek üçin iň möhüm faktorlardan biridir we dolandyrmak aňsat ekran enjamlary kärhanalara ep-esli wagt we zähmet çykdajylaryny tygşytlap biler.AVOE 4K LED telewizor, öň tarapdan gurnamagy we tehniki hyzmaty, şeýle hem aýratyn LED modullaryň gyzgyn çalşylmagyny goldaýar we tehniki hyzmatyň we gurnamagyň netijeliligini ýokarlandyrýar.“AVOE-in-in-LED” çözgüdi, LED displeýlerini ýokary derejede saklamagy aňsatlaşdyrýar.

COVID-19 sebäpli ýüze çykan global ykdysady çökgünligiň arasynda-da kärhana, hökümet we bilim ýaly köp sanly pudakda sanly üýtgeşmeler durmady, ýöne çaltlaşýar.Sanly we akylly ýygnak çözgütlerine global geçiş eýýäm hakykat.Mini LED tehnologiýasynyň kömegi bilen integrirlenen LED çözgütleri has gowy reňkli displeý, has ýokary kontrast gatnaşygy we täzeleniş tizligi bilen deňeşdirip bolmajak wizual effektleri hödürleýär.Bu tendensiýa laýyklykda, ýygnak otaglarynyň ähli görnüşlerini güýçlendirmek üçin AVOE LED çözgüdi iň oňat wariantydyr.

https://www.avoeleddisplay.com/


Iş wagty: Iýun-09-2022