P2.5 LED displeý paneli: Bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

P2.5 LED displeý paneli: Bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

Soňky döwürde täze bolmasa-da, LED wideo diwarlary beýleki displeý tehnologiýalary bilen deňeşdirilmedik masştabda ajaýyp wizual dizaýnlary üpjün etmek ukyby sebäpli haýran galdyryjy görnüş we baran ýerlerinde köpçüligiň ünsüni özüne çekýär.Esasanam piksel meýdançasynyň we çözgüdiň ep-esli ýokarlanmagy bilen, LED ekran panelleriniň giňligi we özüne çekiji güýji deňi-taýy ýok.Öňe gidiş tehnologiýasy bilen, LED ekran öndürijileri P0.9 LED displeýleri, P1.25 LED displeýleri, P2.5 LED displeýleri we ş.m. ýaly kiçijik pikselli LED panelleri hakykatdanam bökdençsiz tikiş gazanmagy başardylar.Has ýokary dykyzlyk pikselleri bilen has jikme-jiklik we aýdyňlyk döredilip bilner, şeýle hem lýuks we hil elementleri goşulyp bilner.

https://www.avoeleddisplay.com/indoor-fixed-led-display-p2-5-product/

Ownuk pikselli LED ekranlar ulanyjylaryň has ýokary kesgitleme şekilleri üçin isleglerini kanagatlandyryp bilýän bolsa, kiçi piksel çukurlary has köp piksel nokatlaryny we has köp çykdajylaryň zerurdygyny aňladýar.Bu, şübhesiz, kiçi kärhanalar bilen innowasiýa mazmunynyň görkezilmegi arasynda uly boşluk.Şeýle-de bolsa, LED displeý tehnologiýasynyň çalt ösmegi bilen, P2.5 LED displeýi ýokary kontrastly we ýakyn aralyk talap edýän ýerler üçin tygşytly görnüşe öwrülýär, sebäbi beýleki piksel pikselli LED ekranlary bilen deňdir, ýöne az çykdajy talap edýär.

P2.5 LED displeý paneli näme?

P2.5 LED paneli, 2,5 mm piksel çukury aňladýan kiçijik pikselli LED ekran görnüşidir.P2.5 LED displeý paneliniň piksel meýdançasy P1.25 we P0.9 LED panelinden has uly bolsa-da, 3-8 metr aralyga tomaşa edýän otaglarda şol bir ýokary kesgitli şekilleri üpjün edýär. düýbüni tutujy tehnologiki täzelikler.Kiçijik pikselli “LED” ekranyna gurlan dolandyryş çipi, şekiliň her bir jikme-jigini we reňkini has gowy we has takyk awtomatiki dolandyrmaga mümkinçilik berýär.Dolandyryş çipiniň takyk faktor gözegçiligi bilen, P2.5 LED displeýi ajaýyp kontrast, ýokary ýagtylyk we takyk reňk öndürijiligini üpjün edip biler, bu bolsa diňleýjileriňizi has ýeňil we garaňky surat jikme-jikliklerine has duýgur eder we olardan has ýokary hilli lezzet alar.

https://www.avoeleddisplay.com/indoor-fixed-led-display-p2-5-product/

Mundan başga-da, P2.5 LED displeý paneli, maglumatlaryň mazmunyny ýitirmän, şekiliň has jikme-jikliklerini görkezip bilýär, bu bolsa 64 gezek çal reňkini ýokarlandyrmak üçin 22 bitlik reňk çuňlugyny gaýtadan işlemek ukyby bilen görkezilýär.Pes ýagtylyk şertlerinde-de jikme-jik we aýdyň şekil berip biler.P2.5 LED paneliniň döredijilik markaňyzy tanatmagyň iň täsirli usullaryndan biri boljakdygyny çaklamak mümkin.

Has ýokary hilli şekilleri görkezmekden başga-da, P2.5 LED displeýi özboluşly önüm aýratynlyklaryna eýe bolup, ýapyk displeýler üçin iň gowy saýlama bolýar.

Ultra inçe we ýeňil örtükli alýuminiý şkaf dizaýny bilen, P2.5 LED displeý panelleri bölünen gurnamadan soň ekranyňyzyň tekiz we bökdençsiz bolmagyny üpjün edýär, tomaşa rahatlygyny ýokarlandyrýar.

Durnukly we arassa şekilleri görkezmek we şekiliň hakyky maglumat mazmunyny dikeltmek üçin P2.5 LED displeý panelinde iň ýokary ýokary täzelenme tizligi 3840Hz.
P2.5 LED displeý paneliniň jogap tizligi ýalaňaç gözüň jogap çäginden ýokary.Speedokary tizlikli hereketli suratlaryň çalynmagynda-da aljyraňňylyk we ýoýulma hadysasy görünmez.
P2.5 LED displeý panelleri dikligine we keseligine 160 gradus giň burç burçuny gurşap alýar, bu bolsa tomaşaçylaryňyza islendik burçdan şekilleriň tebigy aýdyňlygyndan lezzet almaga mümkinçilik berýär.
Her P2.5 LED displeý paneli öňdäki gurnamagy we tehniki hyzmaty goldaýar we altyburç bürünç boşluklar bolmazdan aňsat ýygnamak we sökmek üçin magnit ulgamy bilen enjamlaşdyrylýar we zähmet çykdajylaryny netijeli azaldýar.

P2.5 LED displeý panelleri üçin programmalar

Wideo we dinamiki mazmuna esaslanýan P2.5 LED displeý panelleri adaty ekran mediýasyna garanyňda has artykmaçlyklary hödürleýär.Brightagtylygy we köptaraplylygy sebäpli köp ssenariýalar üçin, hatda açyk howada-da iň oňat görkeziş gurallarydyr.

https://www.avoeleddisplay.com/indoor-fixed-led-display-p2-5-product/

Bölek satuw dükany
Söwda satyjylar her gün müşderilerine önümiň bahasy, inwentar, mahabat we beýleki degişli maglumatlar barada habar bermeli.Bu maglumatlar dinamiki.P2.5 LED displeýleri ulanmak we olary iň görnükli ýerlere ýerleşdirmek bilen, müşderilere iň soňky degişli önüm maglumatlary anyk görkezip bilersiňiz we hakyky ýagdaýa görä çalt üýtgedip bilersiňiz.

Buthanalar
Ybadathanalar barha döwrebaplaşýar we indi adaty hyzmatlar bilen çäklenmeýär.Ybadathanalaryň görnükliligini we düşewüntliligini ýokarlandyrmak üçin häzirki zaman ybadathanalary diňe bir esasy ybadat mekany hökmünde däl-de, eýsem syýasy ýygnaklar, toý mekanlary, konsertler, hor çykyşlary we ş.m. ýaly beýleki söwda çärelerinde hem ulanylýar.Ybadathanalarda ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak üçin ybadathanalara dürli dinamiki mazmuny ýaýratmaga ukyply P2.5 LED ekranlary gurmak maslahat berilýär.

Dolandyryş otagy
Teleýaýlym studiýasy sahnasy bolsun, ýol hereketi bölümi üçin dolandyryş otagy ýa-da emläk dolandyryşy üçin dolandyryş otagy bolsun, köp P2.5 LED displeýiň bölünmegi köp sanly onlaýn wideo gözegçilik üçin birnäçe HD wideo çeşmesini import etmäge mümkinçilik berýär. operatorlara her paneldäki ýüze çykýan kynçylyklary wagtynda kesgitlemäge we amaly netijeliligi ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän kanallar.

Maslahat otagy
Uly kärhana bolsun ýa-da kiçi kärhana bolsun, konferensiýa zaly dürli taslamalaryň hökmany suratda habar berilýän we görkezilýän aýrylmaz sahnasydyr.Duşuşyk otagynda ulanylýan P2.5 LED displeýi has ýokary hilli we janly prezentasiýalary we şekilleri has ýokary ýagtylygy we görkezijileri bilen görkezmäge kömek edip biler.

LED afişanyň ekrany
LED afişalar görnüşinde P2.5 LED ekranlary gurmak, uly ekranlaryň gurulmagy mümkin bolmadyk ýerler üçin täzeçillikdir.Mysal üçin, uly söwda merkezlerinde ýerleşýän söwdagärler degişli önüme we marka maglumat displeýine ýetip bilerler we strategiki ýerlerde LED plakatlaryny ýerleşdirip, has uly peýdalary getirip, has köp ulanyjylary çekmäge kömek edip bilerler.

https://www.avoeleddisplay.com/poster-led-display-product/

Dar pikselli LED ekran seriýasynda iň tygşytly wariantlaryň biri hökmünde P2.5 LED displeýleri ýokary kesgitlemäni we ýakyn görmegi talap edýän ýerlerde giňden ulanylýar.Has döredijilikli mazmun görkezmek we marka etmek üçin aksiýa P2.5 LED panelinde gözleýän bolsaňyz, AVOE göz öňünde tutup bilersiňiz.Uly göwrümli LED displeýleri dünýäde öňdebaryjy öndürijilerden biri hökmünde AVOE uzak wagtlap tygşytly we ýokary hilli aksiýa P2.5 LED ekranlary bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Gurlan “Nowastar” kabul edijileri bilen “AVOE LED” ekrany ýokary ýagtylyk, ýokary kontrast we ýokary çal reňkli ýokary kesgitli şekilleri gazanyp biler.Mundan başga-da, AVOE-iň P2.5 LED ekranlarynda durnukly we arassa ekrany üpjün etmek üçin döredilen 3840Hz täzelenme tizligi bar.AVOE saýlap, öz işiňiz üçin dogry maýa goýýarsyňyz.


Iş wagty: Iýun-02-2022